Omregistrering mellom
Kleinspitz & Mittelspitz

Når en Kleinspitz blir like stor som en Mittelspitz, eller en Mittelspitz blir på størrelse med en Kleinspitz finnes de 2 ulike måter å omregistrere hunden på. Hvilken måte som blir brukt kommer ann på alderen til hunden ved omregistrering, under finner du informasjonen som gjelder for omregistrering, hentet fra Nkk's Utstillings Regler.

NKK's Regler for omregistreing

11.18 Spesielle forhold Dachshunder, toy-, dverg- og mellom-puddel, klein- og mittelspitz skal i Juniorklasse meldes på og bedømmes i den størrelsesvariant de er registrert som. Endelig størrelsesplassering finner sted ved første gangs utstilling etter 15 måneder. Da måles hunden av dommeren og bedømmes i endelig størrelsesvariant. Kopi av kritikkskjema som angir ny størrelsesvariant samt original stamtavle skal av eier sendes umiddelbart til NKK.

For dachshunder gjelder at dens brystomfang kan/skal måles av rasedommeren og dette avgjør i hvilken størrelsesvariant den skal bedømmes. For plassering som kanindachshund skal brystomfanget ikke være over 30cm og som dvergdachshund mellom 30 og 35 cm.

For toy-, dverg- og mellompuddel gjelder at hunder under 28 cm konstateres å være toypuddel, mellom 28 og 35 cm dvergpuddel og mellom 35 og 45 cm mellompuddel. For klein- og mittelspitz gjelder at hunder på 34cm + - 4cm types som mittelspitz og hunder på 26cm + - 3cm types som kleinspitz.

Eventuelle resultater oppnådd i annen størrelsesvariant annulleres. Endring av denne målingen kan kun gjøres ved innklaging til NKK. Eventuell anke må sendes inn umiddelbart og senest 2 uker etter foretatt måling. Dersom anke sendes inn, foretas endelig plassering av en ankeinstans. Ankeinstansen består av 2 for rasen autoriserte eksteriørdommere oppnevnt i samarbeid med raseklubb. Disse kontrollmåler og foretar endelig plassering. Denne avgjørelse er inappellabel.

I tilfeller hvor en hund stilles ut etter den måling som er påklaget og før kontrollmåling er foretatt, er dette en aksept på foretatt måling og medfører at denne blir endelig samtidig som rett til påklaging opphører. Evt kostnader ved kontrollmåling må dekkes av hundens eier.

11.19 Kommisjonsmåling Hunder kan også måles av kommisjon etter fylte 9 måneder, men før fylte 15 måneder. Kommisjon består av 2 for rasen autoriserte dommere. Kommisjon kan avholdes i tilknytning til utstilling eller annet terminfestet arrangement. Original stamtavle med idnummer skal leveres arrangør ved måling. Idnummer skal kontrolleres. Arrangøren avgjør om det er mulig å avholde kommisjon. Ved måling i kommisjon plasseres hunden i endelig størrelsesvariant og dette resultat kan ikke påklages. Etter slik kommisjonsmåling skal hunden stilles i den størrelsesvariant som er bestemt. Skjema for målingen og original stamtavle sendes umiddelbart til NKK av arrangøren.

Skjema for Kommisjonsmåling